Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, με καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και το 62ο έτος της ηλικίας τους. Η ανωτέρω δυνατότητα εξακολουθεί να ισχύει και επί ΕΦΚΑ.

Τα 40 έτη μπορούν να συμπληρωθούν:

  • Με χρόνους ασφάλισης σε άλλους, εκτός του πρώην Ο.Γ.Α., ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (π.χ. πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πρώην ΟΑΕΕ).
  • Με χρόνους ασφάλισης ασφαλιστικών φορέων χωρών μελών της Ε.Ε., χωρών που εφαρμόζουν τους Κανονισμούς της Ε.Ε. 883/2004 & 987/2009 και χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.
  • Με πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, με ανώτατο όριο τα επτά (7) έτη. Τέτοιοι πλασματικοί χρόνοι είναι μεταξύ άλλων ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ο πλασματικός χρόνος παιδιών, ο χρόνος κενών διαστημάτων ασφάλισης, ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας κ.ά.

Παράδειγμα: ασφαλισμένος στον πρώην ΟΓΑ (σήμερα ΕΦΚΑ) από 01.01.1988, γεννηθείς την 03.12.1954. Κατά τα έτη 1977 έως 1986 έχει πραγματοποιήσει και 1.800 ημερομίσθια ή 6 έτη ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Έχει δύο τέκνα και έχει υπηρετήσει 2  χρόνια στο στρατό. Επίσης, έχει κενά διαστήματα ασφάλισης.

Ο συγκεκριμένος θα μπορούσε να υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ ήδη από την 03.12.2016, σε ηλικία δηλαδή 62 ετών, καθώς με αναγνώριση πλασματικού χρόνου, θα είχε συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης.

Ελπίδα Χρυσίδου

Δικηγόρος

© 2013, Αρετή. All Rights Reserved.