Κτηματολόγιο

21 Σεπτεμβρίου 2017: Ανάρτηση Κτηματογράφησης στους Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας. "Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε"

Ξεκίνησε την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 η ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων στους Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημέρομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες.

Παρακάτω παρατίθενται κάποιες συχνές ερωτήσεις:

1. Έλαβα στο σπίτι μου τα αποσπάσματα από τους κτηματολογικούς πίνακες και τα διαγράμματα. Πρέπει να κάνω κάτι;

Ναι, πρέπει να ελέγξετε την καταγραφή των προσωπικών σας στοιχείων (στοιχεία ταυτότητας, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.) και των ιδιοκτησιών σας και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

2. Ποια δικαιώματα δηλώνουμε στο Κτηματολόγιο;

Στο Κτηματολόγιο δηλώνουμε την κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), την επικαρπία, τη δουλεία (οίκησης, διόδου κ.λ.π.), την υποθήκη/προσημείωση, την κατάσχεση, τις μισθώσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο κ.ά. Σημειωτέον, σε περίπτωση μίσθωσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο, πέρα από τον εκμισθωτή που θα δηλώσει το δικαίωμα της κυριότητας του στο ακίνητο και ο μισθωτής βαρύνεται με τη δήλωση ιδιοκτησίας του ακινήτου που μισθώνει στο Κτηματολόγιο και την πληρωμή του αντίστοιχου τέλους κτηματογράφησης.

3. Τι ποσό πληρώνουμε κατά την υποβολή της δήλωσης μας στο Κτηματολόγιο;

Το προβλεπόμενο τέλος κτηματογράφης είναι 35,00 ευρώ για κάθε δικαίωμα. Η πληρωμή δεν γίνεται στο Κτηματολόγιο, κατά την υποβολή της δήλωσης σας, αλλά μεταγενέστερα σε οποιαδήποτε τράπεζα, με το έγγραφο που παίρνετε από το γραφείο κτηματογράφης, επί του οποίου αναγράφεται το ακριβές ποσό πληρωμής. 

4. Η υποβολή δηλώσεως ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο είναι υποχρεωτική;

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

5. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να δηλώσω το ακίνητο μου;

Πέρα από το έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας, πρέπει να προσκομίσετε:

 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. σας (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωση, Ε9 κ.τ.λ.)
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, δικαστική απόφαση) που τεκμηριώνει το δικαίωμα σας στο ακίνητο
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας σας στο Υποθηκοφυλακείο
 • Ενδεχομένως τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου, σε περιπτώσεις διαιρετού τμήματος ή σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας

6. Έχει αποβιώσει ο πατέρας μου και μου έχει αφήσει κληρονομιά ένα οικόπεδο και δύο χωράφια. Μέχρι σήμερα δεν έχω κάνει δήλωση αποδοχής κληρονομίας. Μπορώ να τα δηλώσω στο κτηματολόγιο;

Ναι, μπορείτε να δηλώσετε τα δικαιώματά σας στο Κτηματολόγιο, ακόμα κι αν δεν έχετε κάνει δήλωση αποδοχής κληρονομιάς. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν ο θανών άφησε ή όχι διαθήκη. Συγκεκριμένα:

Κληρονομιά με διαθήκη:

 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
 • πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο Έδεσσας, εφόσον ο θάνατος είναι πριν την 1/3/2013 ή μόνο από το Ειρηνοδικείο, αν ο θάνατος είναι μετά την 1/3/2013
 • πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς από το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο
 • ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη:

 • ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών
 • πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης από το κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο Έδεσσας, αν ο θάνατος είναι πριν την 1/3/2013 ή μόνο από το Ειρηνοδικείο, αν ο θάνατος είναι μετά την 1/3/2013
 • πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς από το Ειρηνοδικείο και το Πρωτοδικείο
 • ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αίτησής σας στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου ή του Πρωτοδικείου, αντίστοιχα, αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας και μεγαρόσημα, αξίας 5 ευρώ, για κάθε πιστοποιητικό.

7. Καλλιεργώ ένα χωράφι εδώ και 20 χρόνια, παίρνω επιδότηση για αυτό και το δηλώνω στο Ε9, χωρίς ωστόσο να έχω συμβόλαιο ή δικαστική απόφαση που να με αναγνωρίζει ως κύριο αυτού. Μπορώ να το δηλώσω στο Κτηματολόγιο;

Ναι, μπορείτε να δηλώσετε το δικαίωμα σας στο Κτηματολόγιο, ακόμη και αν δεν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που σας αναγνωρίζει ως κύριο του ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβάλετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης έγγραφα, από τα οποία να αποδεικνύεται η 20 ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. 

Τέτοια έγγραφα είναι: παλαιά προσύμφωνα, Ε9 ετών 1997 ή 2005, παλιές ένορκες βεβαιώσεις, αποδεικτικά επιδότησης παρελθόντων ετών, παλιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλιά μισθωτήρια, λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, πράξη αναγνώρισης ορίων κλπ. Όσο παλαιότερα είναι αυτά τα έγγραφα, τόσο καλύτερα διασφαλίζετε το δικαίωμα σας.

8. Μετά την ανάρτηση τι γίνεται;

Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, η οποία περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι αρχικές εγγραφές του κτηματολογίου και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

9. Μπορώ να υποβάλλω δήλωση ιδιοκτησίας και μετά την ανάρτηση, ήτοι μετά την 21.09.2017; Κινδυνεύω με κάποιο πρόστιμο;

Ναι, μπορείτε να υποβάλλετε δηλώσεις κτηματολογίου στο Δήμο Αλμωπίας και στον υπόλοιπο Δήμο Έδεσσας και μετά την 21 Σεπτεμβρίου 2017. Στην περίπτωση αυτή, οι δηλώσεις σας ναι μεν θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται η επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις.

10. Έχω στην κυριότητα μου ένα χωράφι με προσύμφωνο. Μπορώ να το δηλώσω στο Κτηματολόγιο με το προσύμφωνο ή πρέπει να προχωρήσω σε οριστικό σύμβόλαιο;

Εξαρτάται από την ημερομηνία κατάρτισης του προσυμφώνου.

Εφόσον το προσύμφωνο έχει "κλείσει" εικοσαετία, για παράδειγμα έχει καταρτιστεί το έτος 1994, συνιστά ένα έγγραφο που αποδεικνύει την 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου. Σε συνδυασμό και με άλλα έγγραφα, π.χ. ένα παλιό Ε9, σας καθιστά κύριο του ακινήτου με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας και επομένως δεν απαιτείται να προχωρήσετε στην κατάρτιση οριστικού συμβολαίου.

Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση ύπαρξης προσυμφώνου, καλό είναι να συμβουλεύεστε τα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης.

Το δικηγορικό μου γραφείο ασχολείται εξειδικευμένα με το Κτηματολόγιο, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της κτηματογράφησης, σε συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες (τοπογράφους, μηχανικούς, συμβολαιογράφους, λογιστές, κ.λ.π.).

© 2013, Αρετή. All Rights Reserved.