Συνταξιοδοτικό δίκαιο

Δημόσιο - Διοικητικό Δίκαιο

Η συστηματική μου ενασχόληση με το συνταξιοδοτικό δίκαιο  μου επιτρέπει να αναλαμβάνω κάθε είδους συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές υποθέσεις όλων των ασφαλιστικών ταμείων, παρέχοντας πλήρη και υπεύθυνη καθοδήγηση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο αντικείμενο.

Παρακολουθώντας τις νομοθετικές εξελίξεις, με συνέπεια και με αίσθημα ευθύνης, παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες επί υποθέσεων διαδοχικής ασφάλισης, θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καταμέτρησης χρόνου ασφάλισης, πλασματικών χρόνων, ποσού σύνταξης, σύνταξης και εργασίας, σώρευσης συντάξεων κ.ά.

Επίσης, αναλαμβάνω την πλήρη διεκπεραίωση της αίτησης περί απονομής σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και την παρακολούθηση του φακέλου, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Παράλληλα, αναλαμβάνω την έκδοση συντάξεων από το εξωτερικό (Γερμανία, Τσεχία κ.ά.).

Τέλος, αναλαμβάνω την κατάθεση προσφυγών και ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και επιτροπών, για την προάσπιση των κοινωνικοασφαλιστικών σας δικαιωμάτων.

Δίκαιο του κτηματολογίου

Εμπορικό Δίκαιο

Με εμπειρία στο δίκαιο του κτηματολογίου αναλαμβάνω την έρευνα τίτλων στο Υποθηκοφυλάκειο και στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Επίσης, αναλαμβάνω τη σύνταξη δηλώσεων ιδιοκτησίας για ακίνητα κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών, την υποβολή ενστάσεων και την εκπροσώπηση σας ενώπιον των επιτροπών ενστάσεων.

Περαιτέρω, διεκπεραιώνω όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε υποθέσεις ακινήτων, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης και ως εκ τούτου χαρακτηρίστηκαν ως "αγνώστου ιδιοκτήτη". Τα ακίνητα αυτά, αν δεν δηλωθούν στο Κτηματολόγιο μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες, κινδυνεύουν να περιέλθουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνω σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες διόρθωσης των αρχικών εγγραφών από "αγνώστου ιδιοκτήτη" σε γνωστού ιδιοκτήτη, είτε μέσω της δικαστικής, είτε μέσω της διοικητικής οδού, ώστε να διαφυλαχθεί η περιουσία σας και να μην τη χάσετε.

Εμπράγματο-κληρονομικό δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο
Το δικηγορικό μου γραφείο εξειδικεύεται σε υποθέσεις εμπραγμάτου δικαίου, όπως για παράδειγμα αγωγές χρησικτησίας, αιτήσεις επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας, διεκδικητικές αγωγές, λόγω καταπάτησης ακινήτου.
Επίσης, αναλαμβάνω κάθε στάδιο της διαδικασίας αποδοχής κληρονομίας, απο τη σύνταξη της δήλωσης αποδοχής κληρονομίας και τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, μέχρι και τη συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπησή σας ενώπιον των αρμόδιων αρχών για τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Περαιτέρω, αναλαμβάνω την παροχή νομικών συμβουλών, ώστε να διασφαλιστιούν τα κληρονομικά σας δικαιώματα έναντι των συγκληρονόμων σας και έναντι παντός τρίτου. Τέλος,  σε περίπτωση κληρονομιάς με χρέη, σάς παρέχω πλήρη και εμπερισταμένω ενημέρωση, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο να κληρονομήσετε μία κατάχρεη κληρονομιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προθεσμία αποποίησης που τάσσει ο νόμος στην περίπτωση αυτή, η οποία είναι μόλις τέσσερις μήνες και αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της.

Αστικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο -Image by Flickr/woodleywonderworks

Το δικηγορικό μου γραφείο δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του αστικού δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζω και χειριζόμαι με υπευθυνότητα και ευαισθησία υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αγωγών διαζυγίου και επιμελειας τέκνων, υιοθεσίας, αγωγών προσβολής πατρότητας, αγωγών αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος, αγωγών απόδοσης μισθίου.

Επίσης, αναλαμβάνω τη σύνταξη μισθωτηρίων και πάσης φύσης ιδιωτικών συμφωνητικών και γενικά ενεργώ οποιαδήποτε νομική πράξη στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, με στόχο την ουσιαστικότερη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

© 2013, Αρετή. All Rights Reserved.